[:nl]

Privacyverklaring Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, BE0657.835.390kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Presentation Samples bvba, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Presentation Samples bvba verstrekt, omdat u deze overhandigt heeft via een business card of via andere weg. Presentation Samples bvba  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw Taalvoorkeur
– Het bedrijf waarvoor u werkt
– De adres gegevens van Presentation Samples bvba
– Het Telefoon nummer van Presentation Samples bvba
WAAROM Presentation Samples bvba GEGEVENS NODIG HEEFT
Presentation Samples bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Presentation Samples bvbauw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.
HOE LANG EN WAAR Presentation Samples bvba GEGEVENS BEWAART
Presentation Samples bvba bewaart uw persoonsgegevens om u af en toe informatie en inspiratie te mailen. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw
gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.
DELEN MET ANDEREN
Presentation Samples bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Presentation Samples bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Presentation Samples bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij one.com. Een ander deel van de site wordt gehost door WordPress.
Presentation Samples bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Presentation Samples bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jan.pieters@presentationsamples.com samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Presentation Samples bvba zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Presentation Samples bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van Presentation Samples bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Presentation Samples bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Presentation Samples bvba op via:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare
KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

Déclaration sur la protection des données Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, BE0657.835.390 peut traiter des données personnelles vous concernant de manière que vous puissiez utiliser les services de Presentation Samples bvba et/ou parce que vous les avez préalablement transmises à Presentation Samples bvba en complétant le formulaire de contact sur le site web, parce que vous les avez transmises via une carte de visite ou une autre voie.Presentation Samples bvba peut traiter les données personnelles suivantes:
– Votre prénom et votre nom
– Votre adresse
– Votre numéro de téléphone
– Votre adresse e-mail
– Votre adresse IP
– Vos préférences pour la langue
– La société pour laquelle vous travaillez
– L’adresse de Presentation Samples bvba
– Le numéro de téléphone Presentation Samples bvba
FINALITÉ DE LA COLLECTE DES DONNÉES PAR Presentation Samples bvba
Presentation Samples bvba traite vos données personnelles afin de pouvoir vous contacter par téléphone si telle est votre demande et/ou pour pouvoir vous contacter par écrit (e-mail et/ou courrier postal) s’il n’est pas possible de vous joindre par téléphone.
En outre, Presentation Samples bvbapeut utiliser vos données personnelles pour exécuter un contrat conclu avec vous, respecter une obligation légale y afférente ou encore satisfaire à des intérêts légitimes.
DURÉE ET LIEU DE CONSERVATION DES DONNÉES PAR Presentation Samples bvba
Presentation Samples bvba conserve vos données personnelles afin de vous envoyer de temps à autre un e-mail d’information et d’inspiration.Toutes les données sont conservées au sein d’un environnement Microsoft 365.Les données personnelles stockées sur un périphérique portable sont chiffrées et peuvent être effacées à distance.
TRANSFERT À DES TIERS
Presentation Samples bvba ne transmet vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire à l’exécution d’un contrat conclu avec vous ou au respect d’une obligation légale.Dans tous les autres cas de figure, vos données ne sont pas transmises à des tiers sans votre consentement explicite préalable.
MAPPAGE DE LA NAVIGATION SUR LE SITE WEB
Dans le cadre de votre navigation sur le site web de Presentation Samples bvba, des données générales sont collectées dont l’adresse IP de votre ordinateur, l’heure de la consultation et les données fournies par votre navigateur.Ces données peuvent être utilisées à des fins d’analyse de votre visite du site web et de votre comportement de navigation.
Presentation Samples bvba exploite ces informations afin d’améliorer les fonctionnalités du site web.
Dans la mesure du possible, ces données sont rendues anonymes et ne sont pas transmises à des tiers.Une partie du site web est hébergée chez one.com.Une autre partie du site web est hébergée chez WordPress.
Presentation Samples bvba n’a pas autorisé Google à utiliser les données d’analyse obtenues via Presentation Samples bvba, pour d’autres services de Google.
CONSULTATION, MODIFICATION OU EFFACEMENT DES DONNÉES
Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, de les corriger ou de les effacer dans la mesure où les dispositions légales le permettent.Vous pouvez adresser votre demande de consultation, correction ou effacement des données à jan.pieters@presentationsamples.com, en y joignant une copie recto de votre carte d’identité.Presentation Samples bvba répondra à votre demande dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines.
PROTECTION
Presentation Samples bvba prend au sérieux la protection de vos données personnelles et prend les mesures ad hoc pour empêcher tout abus, perte, accès non autorisé, divulgation indésirable ou modification illicite.Les données qui sont échangées via le site web de Presentation Samples bvba font appel à un certificat SSL fiable garantissant que vos données personnelles ne tombent dans de mauvaises mains.Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas dûment protégées ou qu’elles sont exploitées de manière abusive, ou si vous souhaitez davantage d’informations sur la protection des données personnelles collectées par Presentation Samples bvba, contactez Presentation Samples bvba via:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare
PLAINTES OU NOTIFICATIONS
Si pour une raison ou l’autre vous avez l’impression ou encore la preuve que vos données ne sont pas traitées correctement, vous pouvez le signaler à la Commission pour la protection de la vie privée (CPVP, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles – commission@privacycommission.be).

Presentation Samples bvba Privacy Statement

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, Belgium, BE0657.835.390 may process personal data about you due to the fact that you are using the services of Presentation Samples bvba and/or that you have provided the data yourself when filling in a contact form on the Presentation Samples bvba website, or because you supplied your personal data in the form of a business card or by other means.Presentation Samples bvba may process the following personal data:
– Your first name and surname
– Your address details
– Your telephone number
– Your e-mail address
– Your IP address
– Your language preference
– The company you work for
– The address details of Presentation Samples bvba
– The telephone number of Presentation Samples bvba
WHY Presentation Samples bvba NEEDS YOUR DATA
Presentation Samples bvba processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and/or to be able to contact you in writing (by e-mail and/or by post) if you cannot be reached by telephone.
In addition, Presentation Samples bvbamay use your personal data in the context of performing an agreement entered with you, of complying with a related legal obligation or to fulfil a legitimate interest.
FOR HOW LONG AND WHERE DOES Presentation Samples bvba KEEP YOUR DATA
Presentation Samples bvba stores your personal data in order to e-mail you information and inspiration occasionally.All data is stored in a Microsoft 365 environment.All portable devices that may contain your data are encrypted and can be deleted remotely.
SHARING YOUR DATA WITH THIRD PARTIES
Presentation Samples bvba will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.In any other case, data is not passed on to third parties without your prior express approval.
WEBSITE VISIT ANALYSIS
General visitor information is stored on the Presentation Samples bvba website. This includes the IP address of your computer, the time of the website access request and data sent by your browser at the same time.This data can be used to analyse visitor and click behaviour on the website.
Presentation Samples bvba uses this information to improve the website navigation.
This data is kept anonymous as much as possible and will not be passed on to third parties.Part of the website is hosted by one.com,while another part is hosted by WordPress.
Presentation Samples bvba has not given Google permission to use for other Google services Analytics information obtained via Presentation Samples bvba.
VIEWING, CORRECTING OR DELETING DATA
You have the right to view, correct or delete your personal data when the statutory requirements allow you to do so.You can send a request for access, correction or deletion to jan.pieters@presentationsamples.com together with a copy of the front side your identity card.Presentation Samples bvba will respond to your request as soon as possible and at the latest within four weeks.
SECURITY
Presentation Samples bvba takes the protection of your data seriously and implements appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification of your personal data.Data exchanges via the Presentation Samples bvba website are protected by a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands.If you suspect that your data is not secure or that there are signs of misuse, or if you would like more information about the security measures taken to protect personal data collected by Presentation Samples bvba, please contact Presentation Samples bvba by sending an e-mail to:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare – Belgium
COMPLAINTS OR REPORTS
If, for any reason, you have the feeling or evidence that we do not handle your data correctly, you can report this fact to the Belgian Data Protection Authority (formerly Privacy Protection Commission (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).

Datenschutzerklärung Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, B-9290 Berlare, BE0657.835.390, kann personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, wenn Sie von den Dienstleistungen von Presentation Samples bvba Gebrauch machen und/oder wenn Sie diese selbst beim Ausfüllen eines Kontaktformulars auf der Website von Presentation Samples bvba zur Verfügung stellen oder wenn Sie diese durch Übergabe einer Visitenkarte oder auf andere Weise bereitstellen.Presentation Samples bvba kann die folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten:
– Ihren Vor- und Nachnamen
– Ihre Adressdaten
– Ihre Telefonnummer
– Ihre E-Mail-Adresse
– Ihre IP-Adresse
– Ihre bevorzugte Sprache
– Das Unternehmen, für das Sie arbeiten
– Die Adressdaten von Presentation Samples bvba
– Die Telefonnummer von Presentation Samples bvba
WARUM BENÖTIGT Presentation Samples bvba DIESE DATEN?
Presentation Samples bvba verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen zu können, wenn Sie darum bitten, und/oder um Sie schriftlich (per E-Mail und/oder per Post) kontaktieren zu können, wenn Sie telefonisch nicht zu erreichen sind.
Zudem kann Presentation Samples bvba Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Ausführung des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrags zu einem Auftrag, der Erfüllung der damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtungen oder zur Bedienung eines gerechtfertigten Interesses verwenden.
WIE LANGE BEWAHRT Presentation Samples bvba DIE DATEN AUF?
Presentation Samples bvba bewahrt Ihre personenbezogenen Daten auf, um Ihnen Informationen und Anregungen zukommen zu lassen. Alle Daten werden in einer Microsoft 365 Umgebung gespeichert.Sämtliche mobilen Geräte, die Ihre Daten enthalten können, sind verschlüsselt und die Daten können aus der Ferne gelöscht werden.
TEILEN MIT ANDEREN
Presentation Samples bvba stellt Ihre personenbezogenen Daten lediglich Dritten zur Verfügung, wenn dies zur Ausführung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, oder um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.In jedem anderen Fall werden Ihre Daten nur nach Ihrer vorherigen, aktiven Zustimmung an Dritte weitergegeben.
SPEICHERUNG WEBSITE-BESUCH
Auf der Website von Presentation Samples bvba werden allgemeine Besuchsdaten gespeichert, darunter die IP-Adresse Ihres Computers und der Zeitraum der Abfrage und die Daten, die Ihr Browser mitsendet.Diese Daten können zur Analyse des Besuchs- und Klickverhaltens auf der Website verwendet werden.
Presentation Samples bvba verwendet diese Informationen, um die Funktion der Website zu verbessern.
Diese Daten werden so weit wie möglich anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben.Ein Teil der Website wird von one.com gehostet.Ein anderer Teil der Seite wird von WordPress gehostet.
Presentation Samples bvba hat Google keine Zustimmung erteilt, um über Presentation Samples bvba erhaltene Analytics-Informationen für andere Google-Dienste zu verwenden.
DATEN EINSEHEN, ANPASSEN ODER LÖSCHEN
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen, wenn die gesetzlichen Bedingungen dies zulassen.Einen Antrag zur Einsicht, Korrektur oder Löschung können Sie an jan.pieters@presentationsamples.com zusammen mit einer Kopie der Vorderseite Ihres Personalausweises senden.Presentation Samples bvba wird so schnell wie möglich, spätestens innerhalb von vier Wochen, auf Ihren Antrag reagieren.
DATENSCHUTZ
Presentation Samples bvba nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und ergreift die entsprechenden Maßnahmen, um gegen Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unerlaubte Änderung vorzugehen.Daten, die über die Website von Presentation Samples bvba ausgetauscht werden, machen von einem vertrauenswürdigen SSL-Zertifikat Gebrauch, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht in falsche Hände gelangen.Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht gut gesichert sind oder es Hinweise auf einen Missbrauch gibt, oder wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Presentation Samples bvba die erfassten personenbezogenen Daten schützt, dann nehmen Sie mit Presentation Samples bvba Kontakt auf über:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
B-9290 Berlare
BESCHWERDEN ODER MELDUNGEN
Sollten Sie aus dem einen oder anderen Grund das Gefühl oder den Nachweis haben, dass wir Ihre Daten nicht korrekt behandeln, können Sie dies der Kommission zum Schutz der Privatsphäre (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) melden (Drukpersstraat 35, B-1000 Brüssel – commission@privacycommission.be).
[:en]

Privacyverklaring Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, BE0657.835.390kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Presentation Samples bvba, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Presentation Samples bvba verstrekt, omdat u deze overhandigt heeft via een business card of via andere weg. Presentation Samples bvba  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw Taalvoorkeur
– Het bedrijf waarvoor u werkt
– De adres gegevens van Presentation Samples bvba
– Het Telefoon nummer van Presentation Samples bvba
WAAROM Presentation Samples bvba GEGEVENS NODIG HEEFT
Presentation Samples bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Presentation Samples bvbauw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.
HOE LANG EN WAAR Presentation Samples bvba GEGEVENS BEWAART
Presentation Samples bvba bewaart uw persoonsgegevens om u af en toe informatie en inspiratie te mailen. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw
gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.
DELEN MET ANDEREN
Presentation Samples bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Presentation Samples bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Presentation Samples bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij one.com. Een ander deel van de site wordt gehost door WordPress.
Presentation Samples bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Presentation Samples bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jan.pieters@presentationsamples.com samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Presentation Samples bvba zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Presentation Samples bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van Presentation Samples bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Presentation Samples bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Presentation Samples bvba op via:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare
KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

Déclaration sur la protection des données Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, BE0657.835.390 peut traiter des données personnelles vous concernant de manière que vous puissiez utiliser les services de Presentation Samples bvba et/ou parce que vous les avez préalablement transmises à Presentation Samples bvba en complétant le formulaire de contact sur le site web, parce que vous les avez transmises via une carte de visite ou une autre voie.Presentation Samples bvba peut traiter les données personnelles suivantes:
– Votre prénom et votre nom
– Votre adresse
– Votre numéro de téléphone
– Votre adresse e-mail
– Votre adresse IP
– Vos préférences pour la langue
– La société pour laquelle vous travaillez
– L’adresse de Presentation Samples bvba
– Le numéro de téléphone Presentation Samples bvba
FINALITÉ DE LA COLLECTE DES DONNÉES PAR Presentation Samples bvba
Presentation Samples bvba traite vos données personnelles afin de pouvoir vous contacter par téléphone si telle est votre demande et/ou pour pouvoir vous contacter par écrit (e-mail et/ou courrier postal) s’il n’est pas possible de vous joindre par téléphone.
En outre, Presentation Samples bvbapeut utiliser vos données personnelles pour exécuter un contrat conclu avec vous, respecter une obligation légale y afférente ou encore satisfaire à des intérêts légitimes.
DURÉE ET LIEU DE CONSERVATION DES DONNÉES PAR Presentation Samples bvba
Presentation Samples bvba conserve vos données personnelles afin de vous envoyer de temps à autre un e-mail d’information et d’inspiration.Toutes les données sont conservées au sein d’un environnement Microsoft 365.Les données personnelles stockées sur un périphérique portable sont chiffrées et peuvent être effacées à distance.
TRANSFERT À DES TIERS
Presentation Samples bvba ne transmet vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire à l’exécution d’un contrat conclu avec vous ou au respect d’une obligation légale.Dans tous les autres cas de figure, vos données ne sont pas transmises à des tiers sans votre consentement explicite préalable.
MAPPAGE DE LA NAVIGATION SUR LE SITE WEB
Dans le cadre de votre navigation sur le site web de Presentation Samples bvba, des données générales sont collectées dont l’adresse IP de votre ordinateur, l’heure de la consultation et les données fournies par votre navigateur.Ces données peuvent être utilisées à des fins d’analyse de votre visite du site web et de votre comportement de navigation.
Presentation Samples bvba exploite ces informations afin d’améliorer les fonctionnalités du site web.
Dans la mesure du possible, ces données sont rendues anonymes et ne sont pas transmises à des tiers.Une partie du site web est hébergée chez one.com.Une autre partie du site web est hébergée chez WordPress.
Presentation Samples bvba n’a pas autorisé Google à utiliser les données d’analyse obtenues via Presentation Samples bvba, pour d’autres services de Google.
CONSULTATION, MODIFICATION OU EFFACEMENT DES DONNÉES
Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, de les corriger ou de les effacer dans la mesure où les dispositions légales le permettent.Vous pouvez adresser votre demande de consultation, correction ou effacement des données à jan.pieters@presentationsamples.com, en y joignant une copie recto de votre carte d’identité.Presentation Samples bvba répondra à votre demande dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines.
PROTECTION
Presentation Samples bvba prend au sérieux la protection de vos données personnelles et prend les mesures ad hoc pour empêcher tout abus, perte, accès non autorisé, divulgation indésirable ou modification illicite.Les données qui sont échangées via le site web de Presentation Samples bvba font appel à un certificat SSL fiable garantissant que vos données personnelles ne tombent dans de mauvaises mains.Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas dûment protégées ou qu’elles sont exploitées de manière abusive, ou si vous souhaitez davantage d’informations sur la protection des données personnelles collectées par Presentation Samples bvba, contactez Presentation Samples bvba via:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare
PLAINTES OU NOTIFICATIONS
Si pour une raison ou l’autre vous avez l’impression ou encore la preuve que vos données ne sont pas traitées correctement, vous pouvez le signaler à la Commission pour la protection de la vie privée (CPVP, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles – commission@privacycommission.be).

Presentation Samples bvba Privacy Statement

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, Belgium, BE0657.835.390 may process personal data about you due to the fact that you are using the services of Presentation Samples bvba and/or that you have provided the data yourself when filling in a contact form on the Presentation Samples bvba website, or because you supplied your personal data in the form of a business card or by other means.Presentation Samples bvba may process the following personal data:
– Your first name and surname
– Your address details
– Your telephone number
– Your e-mail address
– Your IP address
– Your language preference
– The company you work for
– The address details of Presentation Samples bvba
– The telephone number of Presentation Samples bvba
WHY Presentation Samples bvba NEEDS YOUR DATA
Presentation Samples bvba processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and/or to be able to contact you in writing (by e-mail and/or by post) if you cannot be reached by telephone.
In addition, Presentation Samples bvbamay use your personal data in the context of performing an agreement entered with you, of complying with a related legal obligation or to fulfil a legitimate interest.
FOR HOW LONG AND WHERE DOES Presentation Samples bvba KEEP YOUR DATA
Presentation Samples bvba stores your personal data in order to e-mail you information and inspiration occasionally.All data is stored in a Microsoft 365 environment.All portable devices that may contain your data are encrypted and can be deleted remotely.
SHARING YOUR DATA WITH THIRD PARTIES
Presentation Samples bvba will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.In any other case, data is not passed on to third parties without your prior express approval.
WEBSITE VISIT ANALYSIS
General visitor information is stored on the Presentation Samples bvba website. This includes the IP address of your computer, the time of the website access request and data sent by your browser at the same time.This data can be used to analyse visitor and click behaviour on the website.
Presentation Samples bvba uses this information to improve the website navigation.
This data is kept anonymous as much as possible and will not be passed on to third parties.Part of the website is hosted by one.com,while another part is hosted by WordPress.
Presentation Samples bvba has not given Google permission to use for other Google services Analytics information obtained via Presentation Samples bvba.
VIEWING, CORRECTING OR DELETING DATA
You have the right to view, correct or delete your personal data when the statutory requirements allow you to do so.You can send a request for access, correction or deletion to jan.pieters@presentationsamples.com together with a copy of the front side your identity card.Presentation Samples bvba will respond to your request as soon as possible and at the latest within four weeks.
SECURITY
Presentation Samples bvba takes the protection of your data seriously and implements appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification of your personal data.Data exchanges via the Presentation Samples bvba website are protected by a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands.If you suspect that your data is not secure or that there are signs of misuse, or if you would like more information about the security measures taken to protect personal data collected by Presentation Samples bvba, please contact Presentation Samples bvba by sending an e-mail to:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare – Belgium
COMPLAINTS OR REPORTS
If, for any reason, you have the feeling or evidence that we do not handle your data correctly, you can report this fact to the Belgian Data Protection Authority (formerly Privacy Protection Commission (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).

Datenschutzerklärung Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, B-9290 Berlare, BE0657.835.390, kann personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, wenn Sie von den Dienstleistungen von Presentation Samples bvba Gebrauch machen und/oder wenn Sie diese selbst beim Ausfüllen eines Kontaktformulars auf der Website von Presentation Samples bvba zur Verfügung stellen oder wenn Sie diese durch Übergabe einer Visitenkarte oder auf andere Weise bereitstellen.Presentation Samples bvba kann die folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten:
– Ihren Vor- und Nachnamen
– Ihre Adressdaten
– Ihre Telefonnummer
– Ihre E-Mail-Adresse
– Ihre IP-Adresse
– Ihre bevorzugte Sprache
– Das Unternehmen, für das Sie arbeiten
– Die Adressdaten von Presentation Samples bvba
– Die Telefonnummer von Presentation Samples bvba
WARUM BENÖTIGT Presentation Samples bvba DIESE DATEN?
Presentation Samples bvba verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen zu können, wenn Sie darum bitten, und/oder um Sie schriftlich (per E-Mail und/oder per Post) kontaktieren zu können, wenn Sie telefonisch nicht zu erreichen sind.
Zudem kann Presentation Samples bvba Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Ausführung des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrags zu einem Auftrag, der Erfüllung der damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtungen oder zur Bedienung eines gerechtfertigten Interesses verwenden.
WIE LANGE BEWAHRT Presentation Samples bvba DIE DATEN AUF?
Presentation Samples bvba bewahrt Ihre personenbezogenen Daten auf, um Ihnen Informationen und Anregungen zukommen zu lassen. Alle Daten werden in einer Microsoft 365 Umgebung gespeichert.Sämtliche mobilen Geräte, die Ihre Daten enthalten können, sind verschlüsselt und die Daten können aus der Ferne gelöscht werden.
TEILEN MIT ANDEREN
Presentation Samples bvba stellt Ihre personenbezogenen Daten lediglich Dritten zur Verfügung, wenn dies zur Ausführung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, oder um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.In jedem anderen Fall werden Ihre Daten nur nach Ihrer vorherigen, aktiven Zustimmung an Dritte weitergegeben.
SPEICHERUNG WEBSITE-BESUCH
Auf der Website von Presentation Samples bvba werden allgemeine Besuchsdaten gespeichert, darunter die IP-Adresse Ihres Computers und der Zeitraum der Abfrage und die Daten, die Ihr Browser mitsendet.Diese Daten können zur Analyse des Besuchs- und Klickverhaltens auf der Website verwendet werden.
Presentation Samples bvba verwendet diese Informationen, um die Funktion der Website zu verbessern.
Diese Daten werden so weit wie möglich anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben.Ein Teil der Website wird von one.com gehostet.Ein anderer Teil der Seite wird von WordPress gehostet.
Presentation Samples bvba hat Google keine Zustimmung erteilt, um über Presentation Samples bvba erhaltene Analytics-Informationen für andere Google-Dienste zu verwenden.
DATEN EINSEHEN, ANPASSEN ODER LÖSCHEN
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen, wenn die gesetzlichen Bedingungen dies zulassen.Einen Antrag zur Einsicht, Korrektur oder Löschung können Sie an jan.pieters@presentationsamples.com zusammen mit einer Kopie der Vorderseite Ihres Personalausweises senden.Presentation Samples bvba wird so schnell wie möglich, spätestens innerhalb von vier Wochen, auf Ihren Antrag reagieren.
DATENSCHUTZ
Presentation Samples bvba nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und ergreift die entsprechenden Maßnahmen, um gegen Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unerlaubte Änderung vorzugehen.Daten, die über die Website von Presentation Samples bvba ausgetauscht werden, machen von einem vertrauenswürdigen SSL-Zertifikat Gebrauch, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht in falsche Hände gelangen.Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht gut gesichert sind oder es Hinweise auf einen Missbrauch gibt, oder wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Presentation Samples bvba die erfassten personenbezogenen Daten schützt, dann nehmen Sie mit Presentation Samples bvba Kontakt auf über:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
B-9290 Berlare
BESCHWERDEN ODER MELDUNGEN
Sollten Sie aus dem einen oder anderen Grund das Gefühl oder den Nachweis haben, dass wir Ihre Daten nicht korrekt behandeln, können Sie dies der Kommission zum Schutz der Privatsphäre (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) melden (Drukpersstraat 35, B-1000 Brüssel – commission@privacycommission.be).
[:de]

Privacyverklaring Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, BE0657.835.390kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Presentation Samples bvba, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Presentation Samples bvba verstrekt, omdat u deze overhandigt heeft via een business card of via andere weg. Presentation Samples bvba  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw Taalvoorkeur
– Het bedrijf waarvoor u werkt
– De adres gegevens van Presentation Samples bvba
– Het Telefoon nummer van Presentation Samples bvba
WAAROM Presentation Samples bvba GEGEVENS NODIG HEEFT
Presentation Samples bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Presentation Samples bvbauw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.
HOE LANG EN WAAR Presentation Samples bvba GEGEVENS BEWAART
Presentation Samples bvba bewaart uw persoonsgegevens om u af en toe informatie en inspiratie te mailen. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw
gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.
DELEN MET ANDEREN
Presentation Samples bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Presentation Samples bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Presentation Samples bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij one.com. Een ander deel van de site wordt gehost door WordPress.
Presentation Samples bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Presentation Samples bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jan.pieters@presentationsamples.com samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Presentation Samples bvba zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Presentation Samples bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van Presentation Samples bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Presentation Samples bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Presentation Samples bvba op via:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare
KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

Déclaration sur la protection des données Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, BE0657.835.390 peut traiter des données personnelles vous concernant de manière que vous puissiez utiliser les services de Presentation Samples bvba et/ou parce que vous les avez préalablement transmises à Presentation Samples bvba en complétant le formulaire de contact sur le site web, parce que vous les avez transmises via une carte de visite ou une autre voie.Presentation Samples bvba peut traiter les données personnelles suivantes:
– Votre prénom et votre nom
– Votre adresse
– Votre numéro de téléphone
– Votre adresse e-mail
– Votre adresse IP
– Vos préférences pour la langue
– La société pour laquelle vous travaillez
– L’adresse de Presentation Samples bvba
– Le numéro de téléphone Presentation Samples bvba
FINALITÉ DE LA COLLECTE DES DONNÉES PAR Presentation Samples bvba
Presentation Samples bvba traite vos données personnelles afin de pouvoir vous contacter par téléphone si telle est votre demande et/ou pour pouvoir vous contacter par écrit (e-mail et/ou courrier postal) s’il n’est pas possible de vous joindre par téléphone.
En outre, Presentation Samples bvbapeut utiliser vos données personnelles pour exécuter un contrat conclu avec vous, respecter une obligation légale y afférente ou encore satisfaire à des intérêts légitimes.
DURÉE ET LIEU DE CONSERVATION DES DONNÉES PAR Presentation Samples bvba
Presentation Samples bvba conserve vos données personnelles afin de vous envoyer de temps à autre un e-mail d’information et d’inspiration.Toutes les données sont conservées au sein d’un environnement Microsoft 365.Les données personnelles stockées sur un périphérique portable sont chiffrées et peuvent être effacées à distance.
TRANSFERT À DES TIERS
Presentation Samples bvba ne transmet vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire à l’exécution d’un contrat conclu avec vous ou au respect d’une obligation légale.Dans tous les autres cas de figure, vos données ne sont pas transmises à des tiers sans votre consentement explicite préalable.
MAPPAGE DE LA NAVIGATION SUR LE SITE WEB
Dans le cadre de votre navigation sur le site web de Presentation Samples bvba, des données générales sont collectées dont l’adresse IP de votre ordinateur, l’heure de la consultation et les données fournies par votre navigateur.Ces données peuvent être utilisées à des fins d’analyse de votre visite du site web et de votre comportement de navigation.
Presentation Samples bvba exploite ces informations afin d’améliorer les fonctionnalités du site web.
Dans la mesure du possible, ces données sont rendues anonymes et ne sont pas transmises à des tiers.Une partie du site web est hébergée chez one.com.Une autre partie du site web est hébergée chez WordPress.
Presentation Samples bvba n’a pas autorisé Google à utiliser les données d’analyse obtenues via Presentation Samples bvba, pour d’autres services de Google.
CONSULTATION, MODIFICATION OU EFFACEMENT DES DONNÉES
Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, de les corriger ou de les effacer dans la mesure où les dispositions légales le permettent.Vous pouvez adresser votre demande de consultation, correction ou effacement des données à jan.pieters@presentationsamples.com, en y joignant une copie recto de votre carte d’identité.Presentation Samples bvba répondra à votre demande dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines.
PROTECTION
Presentation Samples bvba prend au sérieux la protection de vos données personnelles et prend les mesures ad hoc pour empêcher tout abus, perte, accès non autorisé, divulgation indésirable ou modification illicite.Les données qui sont échangées via le site web de Presentation Samples bvba font appel à un certificat SSL fiable garantissant que vos données personnelles ne tombent dans de mauvaises mains.Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas dûment protégées ou qu’elles sont exploitées de manière abusive, ou si vous souhaitez davantage d’informations sur la protection des données personnelles collectées par Presentation Samples bvba, contactez Presentation Samples bvba via:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare
PLAINTES OU NOTIFICATIONS
Si pour une raison ou l’autre vous avez l’impression ou encore la preuve que vos données ne sont pas traitées correctement, vous pouvez le signaler à la Commission pour la protection de la vie privée (CPVP, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles – commission@privacycommission.be).

Presentation Samples bvba Privacy Statement

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, Belgium, BE0657.835.390 may process personal data about you due to the fact that you are using the services of Presentation Samples bvba and/or that you have provided the data yourself when filling in a contact form on the Presentation Samples bvba website, or because you supplied your personal data in the form of a business card or by other means.Presentation Samples bvba may process the following personal data:
– Your first name and surname
– Your address details
– Your telephone number
– Your e-mail address
– Your IP address
– Your language preference
– The company you work for
– The address details of Presentation Samples bvba
– The telephone number of Presentation Samples bvba
WHY Presentation Samples bvba NEEDS YOUR DATA
Presentation Samples bvba processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and/or to be able to contact you in writing (by e-mail and/or by post) if you cannot be reached by telephone.
In addition, Presentation Samples bvbamay use your personal data in the context of performing an agreement entered with you, of complying with a related legal obligation or to fulfil a legitimate interest.
FOR HOW LONG AND WHERE DOES Presentation Samples bvba KEEP YOUR DATA
Presentation Samples bvba stores your personal data in order to e-mail you information and inspiration occasionally.All data is stored in a Microsoft 365 environment.All portable devices that may contain your data are encrypted and can be deleted remotely.
SHARING YOUR DATA WITH THIRD PARTIES
Presentation Samples bvba will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.In any other case, data is not passed on to third parties without your prior express approval.
WEBSITE VISIT ANALYSIS
General visitor information is stored on the Presentation Samples bvba website. This includes the IP address of your computer, the time of the website access request and data sent by your browser at the same time.This data can be used to analyse visitor and click behaviour on the website.
Presentation Samples bvba uses this information to improve the website navigation.
This data is kept anonymous as much as possible and will not be passed on to third parties.Part of the website is hosted by one.com,while another part is hosted by WordPress.
Presentation Samples bvba has not given Google permission to use for other Google services Analytics information obtained via Presentation Samples bvba.
VIEWING, CORRECTING OR DELETING DATA
You have the right to view, correct or delete your personal data when the statutory requirements allow you to do so.You can send a request for access, correction or deletion to jan.pieters@presentationsamples.com together with a copy of the front side your identity card.Presentation Samples bvba will respond to your request as soon as possible and at the latest within four weeks.
SECURITY
Presentation Samples bvba takes the protection of your data seriously and implements appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification of your personal data.Data exchanges via the Presentation Samples bvba website are protected by a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands.If you suspect that your data is not secure or that there are signs of misuse, or if you would like more information about the security measures taken to protect personal data collected by Presentation Samples bvba, please contact Presentation Samples bvba by sending an e-mail to:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare – Belgium
COMPLAINTS OR REPORTS
If, for any reason, you have the feeling or evidence that we do not handle your data correctly, you can report this fact to the Belgian Data Protection Authority (formerly Privacy Protection Commission (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).

Datenschutzerklärung Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, B-9290 Berlare, BE0657.835.390, kann personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, wenn Sie von den Dienstleistungen von Presentation Samples bvba Gebrauch machen und/oder wenn Sie diese selbst beim Ausfüllen eines Kontaktformulars auf der Website von Presentation Samples bvba zur Verfügung stellen oder wenn Sie diese durch Übergabe einer Visitenkarte oder auf andere Weise bereitstellen.Presentation Samples bvba kann die folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten:
– Ihren Vor- und Nachnamen
– Ihre Adressdaten
– Ihre Telefonnummer
– Ihre E-Mail-Adresse
– Ihre IP-Adresse
– Ihre bevorzugte Sprache
– Das Unternehmen, für das Sie arbeiten
– Die Adressdaten von Presentation Samples bvba
– Die Telefonnummer von Presentation Samples bvba
WARUM BENÖTIGT Presentation Samples bvba DIESE DATEN?
Presentation Samples bvba verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen zu können, wenn Sie darum bitten, und/oder um Sie schriftlich (per E-Mail und/oder per Post) kontaktieren zu können, wenn Sie telefonisch nicht zu erreichen sind.
Zudem kann Presentation Samples bvba Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Ausführung des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrags zu einem Auftrag, der Erfüllung der damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtungen oder zur Bedienung eines gerechtfertigten Interesses verwenden.
WIE LANGE BEWAHRT Presentation Samples bvba DIE DATEN AUF?
Presentation Samples bvba bewahrt Ihre personenbezogenen Daten auf, um Ihnen Informationen und Anregungen zukommen zu lassen. Alle Daten werden in einer Microsoft 365 Umgebung gespeichert.Sämtliche mobilen Geräte, die Ihre Daten enthalten können, sind verschlüsselt und die Daten können aus der Ferne gelöscht werden.
TEILEN MIT ANDEREN
Presentation Samples bvba stellt Ihre personenbezogenen Daten lediglich Dritten zur Verfügung, wenn dies zur Ausführung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, oder um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.In jedem anderen Fall werden Ihre Daten nur nach Ihrer vorherigen, aktiven Zustimmung an Dritte weitergegeben.
SPEICHERUNG WEBSITE-BESUCH
Auf der Website von Presentation Samples bvba werden allgemeine Besuchsdaten gespeichert, darunter die IP-Adresse Ihres Computers und der Zeitraum der Abfrage und die Daten, die Ihr Browser mitsendet.Diese Daten können zur Analyse des Besuchs- und Klickverhaltens auf der Website verwendet werden.
Presentation Samples bvba verwendet diese Informationen, um die Funktion der Website zu verbessern.
Diese Daten werden so weit wie möglich anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben.Ein Teil der Website wird von one.com gehostet.Ein anderer Teil der Seite wird von WordPress gehostet.
Presentation Samples bvba hat Google keine Zustimmung erteilt, um über Presentation Samples bvba erhaltene Analytics-Informationen für andere Google-Dienste zu verwenden.
DATEN EINSEHEN, ANPASSEN ODER LÖSCHEN
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen, wenn die gesetzlichen Bedingungen dies zulassen.Einen Antrag zur Einsicht, Korrektur oder Löschung können Sie an jan.pieters@presentationsamples.com zusammen mit einer Kopie der Vorderseite Ihres Personalausweises senden.Presentation Samples bvba wird so schnell wie möglich, spätestens innerhalb von vier Wochen, auf Ihren Antrag reagieren.
DATENSCHUTZ
Presentation Samples bvba nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und ergreift die entsprechenden Maßnahmen, um gegen Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unerlaubte Änderung vorzugehen.Daten, die über die Website von Presentation Samples bvba ausgetauscht werden, machen von einem vertrauenswürdigen SSL-Zertifikat Gebrauch, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht in falsche Hände gelangen.Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht gut gesichert sind oder es Hinweise auf einen Missbrauch gibt, oder wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Presentation Samples bvba die erfassten personenbezogenen Daten schützt, dann nehmen Sie mit Presentation Samples bvba Kontakt auf über:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
B-9290 Berlare
BESCHWERDEN ODER MELDUNGEN
Sollten Sie aus dem einen oder anderen Grund das Gefühl oder den Nachweis haben, dass wir Ihre Daten nicht korrekt behandeln, können Sie dies der Kommission zum Schutz der Privatsphäre (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) melden (Drukpersstraat 35, B-1000 Brüssel – commission@privacycommission.be).
[:fr]

Privacyverklaring Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, BE0657.835.390kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Presentation Samples bvba, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Presentation Samples bvba verstrekt, omdat u deze overhandigt heeft via een business card of via andere weg. Presentation Samples bvba  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw Taalvoorkeur
– Het bedrijf waarvoor u werkt
– De adres gegevens van Presentation Samples bvba
– Het Telefoon nummer van Presentation Samples bvba
WAAROM Presentation Samples bvba GEGEVENS NODIG HEEFT
Presentation Samples bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Presentation Samples bvbauw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.
HOE LANG EN WAAR Presentation Samples bvba GEGEVENS BEWAART
Presentation Samples bvba bewaart uw persoonsgegevens om u af en toe informatie en inspiratie te mailen. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw
gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.
DELEN MET ANDEREN
Presentation Samples bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Presentation Samples bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Presentation Samples bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij one.com. Een ander deel van de site wordt gehost door WordPress.
Presentation Samples bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Presentation Samples bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jan.pieters@presentationsamples.com samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Presentation Samples bvba zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Presentation Samples bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van Presentation Samples bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Presentation Samples bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Presentation Samples bvba op via:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare
KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

Déclaration sur la protection des données Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, BE0657.835.390 peut traiter des données personnelles vous concernant de manière que vous puissiez utiliser les services de Presentation Samples bvba et/ou parce que vous les avez préalablement transmises à Presentation Samples bvba en complétant le formulaire de contact sur le site web, parce que vous les avez transmises via une carte de visite ou une autre voie.Presentation Samples bvba peut traiter les données personnelles suivantes:
– Votre prénom et votre nom
– Votre adresse
– Votre numéro de téléphone
– Votre adresse e-mail
– Votre adresse IP
– Vos préférences pour la langue
– La société pour laquelle vous travaillez
– L’adresse de Presentation Samples bvba
– Le numéro de téléphone Presentation Samples bvba
FINALITÉ DE LA COLLECTE DES DONNÉES PAR Presentation Samples bvba
Presentation Samples bvba traite vos données personnelles afin de pouvoir vous contacter par téléphone si telle est votre demande et/ou pour pouvoir vous contacter par écrit (e-mail et/ou courrier postal) s’il n’est pas possible de vous joindre par téléphone.
En outre, Presentation Samples bvbapeut utiliser vos données personnelles pour exécuter un contrat conclu avec vous, respecter une obligation légale y afférente ou encore satisfaire à des intérêts légitimes.
DURÉE ET LIEU DE CONSERVATION DES DONNÉES PAR Presentation Samples bvba
Presentation Samples bvba conserve vos données personnelles afin de vous envoyer de temps à autre un e-mail d’information et d’inspiration.Toutes les données sont conservées au sein d’un environnement Microsoft 365.Les données personnelles stockées sur un périphérique portable sont chiffrées et peuvent être effacées à distance.
TRANSFERT À DES TIERS
Presentation Samples bvba ne transmet vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire à l’exécution d’un contrat conclu avec vous ou au respect d’une obligation légale.Dans tous les autres cas de figure, vos données ne sont pas transmises à des tiers sans votre consentement explicite préalable.
MAPPAGE DE LA NAVIGATION SUR LE SITE WEB
Dans le cadre de votre navigation sur le site web de Presentation Samples bvba, des données générales sont collectées dont l’adresse IP de votre ordinateur, l’heure de la consultation et les données fournies par votre navigateur.Ces données peuvent être utilisées à des fins d’analyse de votre visite du site web et de votre comportement de navigation.
Presentation Samples bvba exploite ces informations afin d’améliorer les fonctionnalités du site web.
Dans la mesure du possible, ces données sont rendues anonymes et ne sont pas transmises à des tiers.Une partie du site web est hébergée chez one.com.Une autre partie du site web est hébergée chez WordPress.
Presentation Samples bvba n’a pas autorisé Google à utiliser les données d’analyse obtenues via Presentation Samples bvba, pour d’autres services de Google.
CONSULTATION, MODIFICATION OU EFFACEMENT DES DONNÉES
Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, de les corriger ou de les effacer dans la mesure où les dispositions légales le permettent.Vous pouvez adresser votre demande de consultation, correction ou effacement des données à jan.pieters@presentationsamples.com, en y joignant une copie recto de votre carte d’identité.Presentation Samples bvba répondra à votre demande dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines.
PROTECTION
Presentation Samples bvba prend au sérieux la protection de vos données personnelles et prend les mesures ad hoc pour empêcher tout abus, perte, accès non autorisé, divulgation indésirable ou modification illicite.Les données qui sont échangées via le site web de Presentation Samples bvba font appel à un certificat SSL fiable garantissant que vos données personnelles ne tombent dans de mauvaises mains.Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas dûment protégées ou qu’elles sont exploitées de manière abusive, ou si vous souhaitez davantage d’informations sur la protection des données personnelles collectées par Presentation Samples bvba, contactez Presentation Samples bvba via:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare
PLAINTES OU NOTIFICATIONS
Si pour une raison ou l’autre vous avez l’impression ou encore la preuve que vos données ne sont pas traitées correctement, vous pouvez le signaler à la Commission pour la protection de la vie privée (CPVP, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles – commission@privacycommission.be).

Presentation Samples bvba Privacy Statement

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, 9290 Berlare, Belgium, BE0657.835.390 may process personal data about you due to the fact that you are using the services of Presentation Samples bvba and/or that you have provided the data yourself when filling in a contact form on the Presentation Samples bvba website, or because you supplied your personal data in the form of a business card or by other means.Presentation Samples bvba may process the following personal data:
– Your first name and surname
– Your address details
– Your telephone number
– Your e-mail address
– Your IP address
– Your language preference
– The company you work for
– The address details of Presentation Samples bvba
– The telephone number of Presentation Samples bvba
WHY Presentation Samples bvba NEEDS YOUR DATA
Presentation Samples bvba processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and/or to be able to contact you in writing (by e-mail and/or by post) if you cannot be reached by telephone.
In addition, Presentation Samples bvbamay use your personal data in the context of performing an agreement entered with you, of complying with a related legal obligation or to fulfil a legitimate interest.
FOR HOW LONG AND WHERE DOES Presentation Samples bvba KEEP YOUR DATA
Presentation Samples bvba stores your personal data in order to e-mail you information and inspiration occasionally.All data is stored in a Microsoft 365 environment.All portable devices that may contain your data are encrypted and can be deleted remotely.
SHARING YOUR DATA WITH THIRD PARTIES
Presentation Samples bvba will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.In any other case, data is not passed on to third parties without your prior express approval.
WEBSITE VISIT ANALYSIS
General visitor information is stored on the Presentation Samples bvba website. This includes the IP address of your computer, the time of the website access request and data sent by your browser at the same time.This data can be used to analyse visitor and click behaviour on the website.
Presentation Samples bvba uses this information to improve the website navigation.
This data is kept anonymous as much as possible and will not be passed on to third parties.Part of the website is hosted by one.com,while another part is hosted by WordPress.
Presentation Samples bvba has not given Google permission to use for other Google services Analytics information obtained via Presentation Samples bvba.
VIEWING, CORRECTING OR DELETING DATA
You have the right to view, correct or delete your personal data when the statutory requirements allow you to do so.You can send a request for access, correction or deletion to jan.pieters@presentationsamples.com together with a copy of the front side your identity card.Presentation Samples bvba will respond to your request as soon as possible and at the latest within four weeks.
SECURITY
Presentation Samples bvba takes the protection of your data seriously and implements appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification of your personal data.Data exchanges via the Presentation Samples bvba website are protected by a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands.If you suspect that your data is not secure or that there are signs of misuse, or if you would like more information about the security measures taken to protect personal data collected by Presentation Samples bvba, please contact Presentation Samples bvba by sending an e-mail to:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
9290 Berlare – Belgium
COMPLAINTS OR REPORTS
If, for any reason, you have the feeling or evidence that we do not handle your data correctly, you can report this fact to the Belgian Data Protection Authority (formerly Privacy Protection Commission (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).

Datenschutzerklärung Presentation Samples bvba

Presentation Samples bvba, Emiel Hertecantlaan 54, B-9290 Berlare, BE0657.835.390, kann personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, wenn Sie von den Dienstleistungen von Presentation Samples bvba Gebrauch machen und/oder wenn Sie diese selbst beim Ausfüllen eines Kontaktformulars auf der Website von Presentation Samples bvba zur Verfügung stellen oder wenn Sie diese durch Übergabe einer Visitenkarte oder auf andere Weise bereitstellen.Presentation Samples bvba kann die folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten:
– Ihren Vor- und Nachnamen
– Ihre Adressdaten
– Ihre Telefonnummer
– Ihre E-Mail-Adresse
– Ihre IP-Adresse
– Ihre bevorzugte Sprache
– Das Unternehmen, für das Sie arbeiten
– Die Adressdaten von Presentation Samples bvba
– Die Telefonnummer von Presentation Samples bvba
WARUM BENÖTIGT Presentation Samples bvba DIESE DATEN?
Presentation Samples bvba verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen zu können, wenn Sie darum bitten, und/oder um Sie schriftlich (per E-Mail und/oder per Post) kontaktieren zu können, wenn Sie telefonisch nicht zu erreichen sind.
Zudem kann Presentation Samples bvba Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Ausführung des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrags zu einem Auftrag, der Erfüllung der damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtungen oder zur Bedienung eines gerechtfertigten Interesses verwenden.
WIE LANGE BEWAHRT Presentation Samples bvba DIE DATEN AUF?
Presentation Samples bvba bewahrt Ihre personenbezogenen Daten auf, um Ihnen Informationen und Anregungen zukommen zu lassen. Alle Daten werden in einer Microsoft 365 Umgebung gespeichert.Sämtliche mobilen Geräte, die Ihre Daten enthalten können, sind verschlüsselt und die Daten können aus der Ferne gelöscht werden.
TEILEN MIT ANDEREN
Presentation Samples bvba stellt Ihre personenbezogenen Daten lediglich Dritten zur Verfügung, wenn dies zur Ausführung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, oder um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.In jedem anderen Fall werden Ihre Daten nur nach Ihrer vorherigen, aktiven Zustimmung an Dritte weitergegeben.
SPEICHERUNG WEBSITE-BESUCH
Auf der Website von Presentation Samples bvba werden allgemeine Besuchsdaten gespeichert, darunter die IP-Adresse Ihres Computers und der Zeitraum der Abfrage und die Daten, die Ihr Browser mitsendet.Diese Daten können zur Analyse des Besuchs- und Klickverhaltens auf der Website verwendet werden.
Presentation Samples bvba verwendet diese Informationen, um die Funktion der Website zu verbessern.
Diese Daten werden so weit wie möglich anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben.Ein Teil der Website wird von one.com gehostet.Ein anderer Teil der Seite wird von WordPress gehostet.
Presentation Samples bvba hat Google keine Zustimmung erteilt, um über Presentation Samples bvba erhaltene Analytics-Informationen für andere Google-Dienste zu verwenden.
DATEN EINSEHEN, ANPASSEN ODER LÖSCHEN
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen, wenn die gesetzlichen Bedingungen dies zulassen.Einen Antrag zur Einsicht, Korrektur oder Löschung können Sie an jan.pieters@presentationsamples.com zusammen mit einer Kopie der Vorderseite Ihres Personalausweises senden.Presentation Samples bvba wird so schnell wie möglich, spätestens innerhalb von vier Wochen, auf Ihren Antrag reagieren.
DATENSCHUTZ
Presentation Samples bvba nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und ergreift die entsprechenden Maßnahmen, um gegen Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unerlaubte Änderung vorzugehen.Daten, die über die Website von Presentation Samples bvba ausgetauscht werden, machen von einem vertrauenswürdigen SSL-Zertifikat Gebrauch, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht in falsche Hände gelangen.Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht gut gesichert sind oder es Hinweise auf einen Missbrauch gibt, oder wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Presentation Samples bvba die erfassten personenbezogenen Daten schützt, dann nehmen Sie mit Presentation Samples bvba Kontakt auf über:
jan.pieters@presentationsamples.com
Presentation Samples bvba
Emiel Hertecantlaan 54
B-9290 Berlare
BESCHWERDEN ODER MELDUNGEN
Sollten Sie aus dem einen oder anderen Grund das Gefühl oder den Nachweis haben, dass wir Ihre Daten nicht korrekt behandeln, können Sie dies der Kommission zum Schutz der Privatsphäre (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) melden (Drukpersstraat 35, B-1000 Brüssel – commission@privacycommission.be).
[:]